PI

Wu Zhiqiang

Co-PI

Otthein Herzog

 

Technology and R&D Members

 

Chen Mengfan

Gan Wei

He Zhen

Zang Wei

 

Operation Members

 

Cao Jingyun

Dong Wen

Gan Jing

He Rui

Li Mohan

Li Xiang

Shen Cheng

Tang Xiaowei

Wang Lan

Yu Lan

Zhou Xingang